คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดการความรู้ สมอ.
โครงการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ของ สมอ.
หลักเกณฑ์การประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
การวิเคราะห์หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
การเทียบคุณวุฒ
ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ