โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำถาม – คำตอบเกี่ยวกับหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา

1.                              

หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ แต่ปัจจุบันสถาบันไม่ได้รับนักศึกษา จะนับอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยหรือไม่

คำตอบ

หากหลักสูตรใดไม่มีผู้มาเข้าศึกษา หรือไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนั้น สถาบันต้องแจ้งสภาเพื่อขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงจะไม่นับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

2.                              

ในกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเรียกว่าศูนย์การศึกษาต่าง ๆ จะสามารถใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดียวกันกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในที่ตั้งได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

ไม่ได้ แม้ว่าการเปิดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง (ศูนย์การศึกษา) จะใช้หลักสูตรฉบับเดียวกันกับหลักสูตรในที่ตั้ง แต่ต้องใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรคนละชุดกับหลักสูตรที่เปิดสอนในที่ตั้ง เนื่องจากตามนัยของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และอาจารย์ที่มิใช่สถานที่ตั้ง ให้ถือว่าเป็นอีกหลักสูตรที่ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ซ้ำซ้อนกันทั้งในสถานที่ตั้งและนอก  สถานที่ตั้งแต่ละแห่ง

3.                              

หลักสูตรเปิดหลายแขนงหรือหลายวิชาเอก มีอาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดียวได้หรือไม่ หรือแยกอาจารย์ประจำตามแขนงวิชาหรือตามวิชาเอก เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวิชาเอกไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเอกก่อสร้าง หรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาไทย ฯลฯ เป็นต้น

คำตอบ

ได้ กรณีนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรเดียว แต่มีหลายกลุ่มวิชาเอก การจัดอาจารย์ประจำต้องจัดหาผู้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มวิชาเอก ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาเอกด้วย โดยแต่ละกลุ่มวิชาเอกควรต้องจัดหาอาจารย์ประจำอย่างน้อยวิชาเอกละ 3 คน

4.                              

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ระบุไว้ว่าต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน คำว่า “สัมพันธ์” มีความหมายอย่างไร มีแนวในการพิจารณาอย่างไร

คำตอบ

คำว่า “สัมพันธ์” ในที่นี้หมายถึงคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ของหลักสูตรที่เปิดสอน มีตัวบ่งชี้หรือหลักสูตรที่แสดงได้ชัดเจนว่ามีองค์ความรู้ในรายวิชาของหลักสูตรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

5.                              

อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง การรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม สมอ.07 แยกเฉพาะอีกชุดหนึ่งหรือไม่ หรือต้องให้อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

คำตอบ

อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ถือว่าเป็นอาจารย์ประจำร่วมสอน การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษาตามแบบ สมอ.07 ไม่ได้ระบุให้อาจารย์ประจำร่วมสอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร จึงไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูล สมอ.07 ที่แจงเป็นรายหลักสูตร แต่ควรแจ้งว่าเป็นอาจารย์ประจำร่วมสอนของสถาบัน

6.                              

อาจารย์ที่เคยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหนึ่ง แต่ถ้าเปิดหลักสูตรใหม่แล้ว จะย้ายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิม เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ การโยกย้ายอาจารย์ประจำจากหลักสูตรเดิมไปประจำหลักสูตรใหม่ จะต้องคำนึงถึงจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ที่ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นไปตาม   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548

7.                              

อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลาย ๆ หลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ

อาจารย์ประจำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลายหลักสูตรได้ แต่ต้องไม่กระทบกับภาระงานสอนมากจนไม่มีเวลาทำผลงานวิชาการ

8.                              

ถ้าอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการพัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้น จนสามารถจะไปประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ

มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขอให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกครั้ง และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกับจำนวนอาจารย์ประจำของหลักสูตรเดิมระดับปริญญาตรีที่ต้องมีอย่างน้อย 5 คน หากมีผลกระทบกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดหาอาจารย์ประจำไปทดแทนหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้วย

9.                              

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ เนื่องจากกรณีนี้ถือว่าเป็น 2 ลักษณะการสอน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาควรคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพราะคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่างกัน ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างกัน คุณสมบัติผู้สอนจึงต้องมีความสามารถและทักษะทั้งสองภาษาที่ใช้สื่อสารด้านเนื้อหาสาระกันกับผู้เรียน

10.                        

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างหรืออาจารย์อัตราจ้าง หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ

สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ เนื่องจากมีการรับเงินเดือนเป็นประจำ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาให้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย

11.                        

ผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ) ในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ

สามารถเป็นอาจารย์ประจำได้หลักสูตรใดหลักสูตรเดียว และเป็นอาจารย์ประจำได้สถาบันเดียว

12.                        

สถาบันสามารถปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร ก่อนเสนอปรับปรุงหลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ

สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

13.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ มีความแตกต่างกันอย่างไร     

คำตอบ

มีความแตกต่างกันคือ อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึงอาจารย์ประจำที่มีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งต้องมี  อย่างน้อยหลักสูตรละ 5 คน และในจำนวนนั้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ส่วนอาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำร่วมสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งอาจไปเป็นอาจารย์ประจำร่วมสอนได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยต้องคำนึงถึงภาระงานของอาจารย์ประจำร่วมสอนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิต และภาระงานทำผลงานวิชาการและการวิจัย

14.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ถ้ามีอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 4 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายนอกประจำหลักสูตร 1 ท่าน จะเข้าเกณฑ์มาตรฐานได้หรือไม่

คำตอบ

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาใดต้องเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันนั้น ๆ หากเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกถือว่าเป็นอาจารย์พิเศษ

15.                        

อาจารย์ประจำสาขาวิชามี 5 คน แต่มีชื่อในสาขาวิชาอื่นแล้วบางส่วนจะทำอย่างไร

คำตอบ

อาจารย์ประจำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว จะมี่ชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นอีกไม่ได้ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้อง  จัดอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยไม่มีการซ้ำซากมากกว่า 1 หลักสูตร และมากกว่า 1 สถาบัน

16.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ใช้วุฒิปริญญาเอกที่จบจากต่างประเทศ จะตรวจสอบว่าเป็นปริญญาที่

สำนักงาน ก.พ. รับรองหรือไม่ สามารถตรวจสอบจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาได้ไหม 

คำตอบ

สถาบันสามารถสอบถามสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ.

17.                        

หลักสูตรส่งไปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบพบภายหลังว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรมีชื่อปรากฏเกินสองหลักสูตร จะทำอย่างไร

คำตอบ

สถาบันควรมีระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งหลักสูตร กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าอาจารย์ประจำเกินสองหรือมากกว่าหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งหลักสูตรคืนให้สถาบันทบทวน/ปรับปรุง โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก   สภาสถาบัน และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ

18.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี 5 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และจบปริญญาตรี 3 คน         ได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ เนื่องจากสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 สำหรับอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาตรี สถาบันควรจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาตรีให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น

19.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตร กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ และมหาวิทยาลัยทำหนังสือเชิญและจ้างเป็นรายปี กรณีเช่นนี้ทำได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ แต่ไม่สมควรจ้างเป็นรายปี เพราะจะทำให้อาจารย์ประจำมีความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพ จึงควรบรรจุเป็นอาจารย์ประจำโดยมีสัญญาการจ้างที่สามารถจูงใจให้อาจารย์อยู่ประจำองค์กรได้นาน

20.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตร จะเป็นอาจารย์พิเศษทั้ง 5 คน ได้หรือไม่ โดยที่ไม่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น

คำตอบ

ไม่ได้ เพราะอาจารย์ประจำต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร และบรรจุรับเป็นอาจารย์ประจำของสถาบัน แต่สามารถไปเป็นอาจารย์พิเศษกับสถาบันอื่นได้โดยไม่กระทบต่อหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย

21.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตรสังกัดอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่อยู่คนละวิทยาเขตฯ จะสังกัดอยู่ในหลักสูตรของอีกวิทยาเขตหนึ่งได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ เพราะแต่ละวิทยาเขตของสถาบันต้องจัดหาอาจารย์ประจำของแต่ละวิทยาเขตอย่างชัดเจนโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษากับนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

22.                        

หลักสูตรเดียวกัน แต่มีหลายแผนคือ แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรกี่ชุด

คำตอบ

ต้องจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 ชุด ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรนั้น จำนวนไม่น้อยกว่า   5 คน และต้องจัดหาอาจารย์ประจำที่ปรึกษาให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาตามภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

23.                        

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่มีคำว่า “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” แตกต่างอย่างไรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 9.1.1 และ 9.2.1 ซึ่งใช้คำว่า “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

คำตอบ

ไม่แตกต่างกัน แต่แม้จะไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจารย์ประจำจำนวนอย่างน้อย 5 คน ต้องมีผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตได้บรรลุวัตถุประสงค์หลักสูตรที่สถาบันกำหนดไว้

24.                        

อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาวิชาเดียวกัน ใช้อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชุดเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบ

สามารถใช้อาจารย์ประจำชุดเดียวกันได้ ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 ที่ได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทราบเรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้

1.   อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กำหนดเรื่องจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้อาจารย์ผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้อาจารย์ประจำผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็น หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กำหนดเรื่องจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้อาจารย์ประจำผู้ใดเป็นอาจารย์หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สามารถเป็นอาจารย์ประจำในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร

25.                        

ถ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์แผน ก. มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และวิทยานิพนธ์ร่วมว่าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

26.                        

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นได้ไม่เกิน         5 คน หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วยหรือไม่

คำตอบ

60. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) กรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาจำนวน 5 คนแล้ว หากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันนั้น แต่ทั้งนี้นับรวมแล้วต้องไม่เกิน 10 คน

27.                        

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อที่ 7.5 ข้อความ “อนึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง” ขอความชัดเจนเกี่ยวกับ “แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ” ด้วย

คำตอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จึงควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นประธานกรรมการเพื่อหลักธรรมาภิบาล และทำให้การประชุมมีมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายในเชิงคุณภาพของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มากขึ้น

28.                        

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ได้คำนึงถึงจำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรหรือไม่

คำตอบ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ผู้สอน แต่การรับนักศึกษา สถาบันควรคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งเวลาของอาจารย์ประจำที่จะได้ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในหลักสูตรนั้นได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถาบันจึงควรคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาที่มีความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรด้วย โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ได้กำหนดภาระที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไว้อย่างชัดเจน คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อจำนวนนักศึกษา 1 : 5 และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต่อนักศึกษา 1 : 15

29.                        

ในการจัดทำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนจะต้องระบุเรื่องภาระงานสอนที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุง/ที่มีอยู่ของอาจารย์แต่ละคนหรือไม่ เนื่องจากตัวอย่าง ระบุ รหัส ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สถาบันที่จบปีที่จบ รวมทั้งหากมีผลงานทางวิชาการก็ระบุได้

คำตอบ

ให้ระบุตามแบบฟอร์ม 01-08 โดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรระดับใด สำหรับภาระงานสอน หากสถาบันระบุเพิ่มเติมจะช่วยให้สถาบันทราบว่า อาจารย์ประจำแต่ละคนมีภาระงานมากน้อยเพียงใด

30.                        

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ได้กำหนดคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนใช่หรือไม่

คำตอบ

แม้ว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีไม่ได้กำหนดคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน แต่การจัดการศึกษาที่ดีต้องจัดหาอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาไม่     ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานที่ดี

31.                        

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวิธีการหรือมาตรการอย่างไรในการตรวจสอบว่า หลักสูตรมีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ที่มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งการจัดหาอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทั้งการสอนและการวิจัย โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ อีกทั้งต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรด้วย

32.                        

หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ ใช้เกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ

ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เดียวกัน โดยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องส่งหลักสูตรฉบับแปลเป็นภาษาไทย

33.                        

การเปิดหลักสูตรนานาชาติ จำเป็นต้องมีนักศึกษาต่างชาติ และต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่

คำตอบ

หลักสูตรนานาชาติต้องมีผู้เรียนมาจากหลากหลายประเทศ มิใช่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งมิจำเป็นต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าจะสื่อสารภาษาใดที่นักศึกษานานาชาติสามารถรับรู้และเข้าใจได้

34.                        

กลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 12 หน่วยกิตหรือไม่ และวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับหรือไม่

คำตอบ

การจัดกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันสามารถกำหนดรายวิชาและจำนวนหลักสูตรได้เองโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กำหนดเกณฑ์บังคับการเรียนภาษาใด ๆ แต่เป็นการขอความร่วมมือให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ     12 หน่วยกิต เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อการศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศด้วยตนเอง

35.                        

การคิดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชา จะต้องระบุจำนวนชั่วโมงในวงเล็บเป็น 3 ตัวหรือไม่ ได้แก่ ชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง จะกำหนด 2 ตัว คือ ชั่วโมงบรรยาย และชั่วโมงปฏิบัติได้หรือไม่

คำตอบ

การจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ถูกต้อง ควรระบุจำนวนชั่วโมงบรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อความสมบูรณ์ในการเรียนการสอนที่ต้องให้นักศึกษาปฏิบัติ (ถ้ามี) และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นคว้าหาความรู้นอกชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น

36.                        

กรณีลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ถือว่าทำได้หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดสอนรายวิชา   ที่เป็น Foundation of English 0(9-0) โดยไม่นับหน่วยกิต         

คำตอบ

การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ปรากฏจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร ถือว่าเป็นการเรียนเสริมหลักสูตร สถาบันสามารถกำหนดหมวดวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรใดก็ได้ สำหรับการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ หากลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 9 หน่วยกิต ถือว่าเป็นเรียนแบบไม่เต็มเวลา

37.                        

การเทียบโอนหน่วยกิตสามารถเทียบโอนจากสถาบันที่เปิดสอนต่ำกว่าระดับปริญญาตรีได้หรือไม่ เช่น จากระดับ ปวส.เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

คำตอบ

ได้ นักศึกษาระดับ ปวส. สามารถมาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

38.                        

หน่วยกิตของทุกรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำเป็นไหมที่จะต้องเป็น 3 หน่วยกิต

คำตอบ

ไม่จำเป็น ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาขึ้นอยู่กับสาระเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาว่าจำเป็นต้องเรียนจำนวนกี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา จึงจะทำให้นักศึกษามีความรู้อย่างสมบูรณ์ในวิชานั้น ๆ ดังนั้นแต่ละวิชาจะมีกี่หน่วยกิตจึงขึ้นกับสาระวิชานั้น ๆ เป็นสำคัญ แต่ให้คำนึงถึงการเทียบโอนรายวิชาของแต่ละรายวิชาสู่หลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันด้วย

39.                        

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต แต่จะมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิต    แต่ละกลุ่มวิชาเท่าไรก็ได้ ใช่หรือไม่? จำเป็นต้องเรียนครบทุกกลุ่มวิชาหรือไม่? (วิทย์ – คณิต – ภาษา – สังคม – พละ)              

คำตอบ

ใช่ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปแต่ละกลุ่มวิชาในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปที่ไม่มุ่งเพื่อเสริมพื้นฐานวิชาการ/วิชาชีพของสาขาวิชา และควรเรียนให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

40.                        

การกำหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหลักในการพิจารณาอย่างไร

คำตอบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กำหนดไว้ชัดเจนให้สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของ  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

41.                        

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือไม่

คำตอบ

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น    ดังกล่าวโดยการเทียบโอนรายวิชา เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

42.                        

จากแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในระดับปริญญาตรี จัดเป็นวิชาเอกคู่ได้หรือไม่

คำตอบ

หลักสูตรปริญญาตรีสามารถจัดทำเป็นวิชาเอกคู่ได้ โดยเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอก     อีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

43.                        

กรณีที่หลักสูตรไม่สามารถเปิดสอนได้เนื่องจากนักศึกษาเข้าเรียนน้อยมาก จะต้องรายงาน/ชี้แจงเหตุผลต่อสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วขอปิดหลักสูตรเลยหรือไม่ หากจะขอเปิดอีกทำอย่างไร

คำตอบ

การเปิดหรือปิดดำเนินการหลักสูตร / สาขาวิชาใด เป็นอำนาจของสภาสถาบัน จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อน และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันสามารถปิดหลักสูตรได้ และขอเปิดหลักสูตรได้อีก อย่างไรก็ตามการจะเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใด สถาบันควรศึกษาความต้องการและแนวโน้มของตลาดแรงงานก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสนอขอปิด เนื่องจากมีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาน้อยมาก

44.                        

ถ้าจะรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารทรัพยากรบุคคล) การให้ปริญญาจะยังคงใช้แบบเดิมคือ บธ.บ. (ตลาด) บธ.บ. (บริหารทรัพยากรบุคคล) ได้หรือไม่

คำตอบ

การรวบรวมสาขาวิชาต่าง ๆ ถือว่าเป็นกลุ่มวิชาเอกภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ลักษณะเช่นนี้จึงถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวและไม่ต้องวงเล็บสาขาวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร จาก 2 หลักสูตรมาเป็นหลักสูตรเดียวมีกลุ่มวิชาเอก 2 กลุ่มวิชาเอก

45.                        

หลักสูตรปริญญาตรีจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีรายวิชาวิทยานิพนธ์ เช่น  มีวิชา Art thesis และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ไม่ได้กำหนดไว้ให้ทำวิทยานิพนธ์   แต่ในบางสาขาวิชาบางสถาบันกำหนดให้นักศึกษาทำโครงงาน หรือรายงานการเก็บข้อมูลโดยมี       การวิเคราะห์ข้อมูลในการนำเสนอรายงาน ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรจึงควรผ่านสภาวิชาการของสถาบันก่อนให้สภาสถาบันเห็นชอบ

46.                        

เมื่อรับทราบหลักสูตรแล้ว ถ้าพบว่าหลักสูตรมีปัญหาภายหลัง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะทำอย่างไร

คำตอบ

เมื่อรับทราบหลักสูตรแล้ว หากหลักสูตรมีปัญหาภายหลังในกรณีใด ขอให้แจ้งสถาบันที่เปิดดำเนินการหลักสูตรนั้น ให้แก้ปัญหาโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อน หากสถาบันไม่แก้ปัญหาบุคคลหรือหน่วยงาน สามารถมีหนังสือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้  

47.                        

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงใช้อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการพิจารณาหลักสูตรหรือไม่

คำตอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงคำนึงถึงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ประกอบการพิจารณาการรับทราบหลักสูตร ดังนั้นการเปิดดำเนินการหลักสูตร/สาขาวิชาใด ๆ สถาบันควรคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาที่มีความเหมาะสมกับการดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำ เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

48.                        

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลักสูตรเฉพาะเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต้องส่งทั้งเล่มหรือไม่

คำตอบ

ไม่จำเป็นต้องส่งเป็นเล่มหลักสูตร เพราะเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย สามารถแจ้งการปรับปรุงตามแบบ สมอ. 08 ได้

49.                        

เปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกลจำเป็นต้องมีหลักสูตรภาคปกติมาก่อนด้วยหรือไม่

คำตอบ

ไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตรภาคปกติมาก่อน เพราะสถาบันสามารถเปิดดำเนินการหลักสูตร

แบบทางไกลได้ ถ้ามีศักยภาพความพร้อมตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

50.                        

การเปิดสอนหลักสูตรระบบทางไกลจะต้องใช้แบบ สมอ. หรือไม่

คำตอบ

ต้องใช้ เนื่องจากการเปิดสอนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรเดิม            แต่ให้ถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีวิธีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล จึงจำเป็นต้องเสนอหลักสูตรแบบ สมอ. มาพร้อมแบบคำขอจัดการศึกษาทางไกลที่ได้เสนอต่อสภาสถาบันมาประกอบการพิจารณาด้วย

51.                        

การเสนอเปิดสอนนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ

การเสนอเปิดสอนนอกที่ตั้ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเสนอหลักสูตรที่มีข้อมูลตาม           เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อมูลแสดงศักยภาพความพร้อมของสถานที่    นอกที่ตั้งที่แสดงชัดเจนว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาในที่ตั้ง ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดการเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาจาก กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 รวมทั้งสัญญาการเช่าสถานที่นอกที่ตั้ง เพื่อแสดงการเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเช่าที่ดินหรืออาคารตามระยะเวลาที่สภาสถาบันให้      ความเห็นชอบ

 

 

52.                        

ขอเรียนถาม เดิมมีสาขาวิชาการบัญชี อยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แล้วต้องปรับชื่อปริญญาวิชาชีพเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต การดำเนินการต้องเป็นการปรับปรุงหลักสูตร หรือต้องจัดทำหลักสูตรใหม่

คำตอบ

การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต้องจัดทำ

เป็นหลักสูตรใหม่ ให้ทำเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกที่จะสำเร็จการศึกษาในชื่อปริญญาเดิม คือ บธ.บ. (สาขาวิชาการบัญชี) หรือหลักสูตรปรับปรุงในชื่อปริญญา บช.บ. โดยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 เพื่อเทียบโอนรายวิชาของ บธ.บ. (สาขาวิชาการบัญชี) ของนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

53.                        

ในการนับ 15 สัปดาห์ ตามระบบทวิภาค ใน 15 สัปดาห์นั้น นับรวมสัปดาห์ที่สอบ Midterm กับ Final ด้วยหรือไม่

คำตอบ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ไม่ได้กำหนด แต่เมื่อคำนึงถึงเวลา    การสอนให้ได้คุณภาพการศึกษาจึงควรนับรวม เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา

54.                        

ในแผนการเรียน กลุ่มวิชาเลือก จะให้แสดงวิชาเลือก (ที่มีอยู่ในหลักสูตร) โดยใส่รหัสเป็น xxx แทนได้หรือ

คำตอบ

ได้ กลุ่มวิชาเลือกจะมีรายวิชาให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน ซึ่งนักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่แตกต่างกันได้ ในกรณีนี้สถาบันจึงไม่อาจกำหนดวิชาใดชัดเจนได้ นอกจากเขียนในแผนการศึกษาว่าเป็นวิชาเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตร

55.                        

หลักสูตรเดียวกันที่เปิดในภาคปกติ และเปิดสอนในภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ หรือตอนเย็น) จะต้องเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น 2 หลักสูตรหรือไม่

คำตอบ

การเสนอหลักสูตรเดียวกัน แต่เปิดสอน 2 วันเวลาต่างกัน ให้เสนอหลักสูตรฉบับเดียว

และระบุให้ทราบในหลักสูตร และแบบ สมอ.01-08 ตามระดับปริญญาของหลักสูตรให้ชัดเจนว่าดำเนินการหลักสูตรวันเวลาใดบ้าง

56.                        

การรายงาน สมอ.07 จะต้องรายงานจำนวนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษใช่หรือไม่

คำตอบ

รายงานทั้งภาคปกติ/ภาคสมทบ/ภาคค่ำ หรืออื่น ๆ

57.                        

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หากประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เท่านั้นหรือไม่ และใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เสมือนนักศึกษาปกติใช่หรือไม่

คำตอบ

ไม่จำเป็น นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า สามารถศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีขึ้นไป หรือศึกษา  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนฯ สำหรับระยะเวลาศึกษาขึ้นกับว่าเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลาหรือหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา ทั้งนี้หลักสูตรที่เรียนแบบเต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ หลักสูตรที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ

58.                        

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายยกเลิกหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีนโยบายยกเลิกหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี)เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับสถาบันที่ประสงค์จะผลิตบุคลากรในระดับต่ำกว่าปริญญา

59.                        

หลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการหรือหลักสูตรสหวิทยาการ หมายถึงอะไร

คำตอบ

หลักสูตรพหุวิทยาการหรือหลักสูตรสหวิทยาการ หมายถึง เป็นวิธีการที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาใช้ในการเรียนการสอนโดยนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งสามารถพัฒนาความรู้หรือองค์ความรู้เป็นศาสตร์ หรือเกิดอนุศาสตร์ขึ้นใหม่

60.                        

การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะขอลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเกณฑ์จะได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย

61.                        

หลักสูตรเดียวกันแต่เปิดเป็นภาคสมทบ และภาคปกติ ถือว่าเป็น 1 หลักสูตรใช่หรือไม่

คำตอบ

ใช่ หลักสูตรเดียวกันที่เปิดสอนภาคปกติและภาคสมทบ ถือว่าเป็น 1 หลักสูตร จัดอาจารย์ประจำชุดเดียวกันได้ โดยคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการเรียน การสอน และการให้คำปรึกษา ตลอดจนการทำผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน

62.                        

หลักสูตรฉบับเดียวกันแต่เปิดสอนที่วิทยาเขตของสถาบันด้วยจะถือว่าเป็น 1 หลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ

หลักสูตรฉบับเดียวกันเปิดสอนมากกว่า 1 วิทยาเขตถือว่าเป็นหนึ่งหลักสูตรได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจำของแต่ละวิทยาเขตอย่างน้อย 5 คน เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

63.                        

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติและภาคสมทบ) จะถือเป็นหลักสูตรเดียวที่ใช้อาจารย์ประจำชุดเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ภาคปกติและภาคสมทบ) ถือเป็นหลักสูตรเดียวกัน   ที่ใช้อาจารย์ประจำชุดเดียวกันได้

64.                        

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะนับเป็น 1 หลักสูตร และมีอาจารย์ประจำ 5 คน ใช่หรือไม่

คำตอบ

หลักสูตร/สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งถือว่าเป็น 1 หลักสูตร กรณีเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็น 2 หลักสูตร จึงต้องมีอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

65.                        

ในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดทั้งแผน ก และแผน ข แต่ไม่มีผู้สนใจเรียนแผน ก ทางมหาวิทยาลัยยังสามารถเปิดสอนแผน ข ได้หรือไม่

คำตอบ

ได้ แต่มหาวิทยาลัยควรแนะนำหรือส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเลือกทำแผน ก  ไม่ควร

จำกัดให้นักศึกษาทำเฉพาะแผน ข เนื่องจากการสำเร็จการศึกษาโดยให้นักศึกษาเลือกแผน ก ทำให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและรอบรู้มากกว่าการทำแผน ข และทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้

66.                        

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ฯลฯ ที่สถาบันอุดมศึกษาโดยอำนาจ  สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการอนุมัติและมอบให้กันนั้น สามารถนำมาใช้เทียบเคียงกับตำแหน่งทางวิชาการปกติได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

ไม่ได้ เพราะรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตินั้นไม่อาจเทียบเคียงกับตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์     พ.ศ. 2549

67.                        

ในแบบฟอร์ม สมอ.07 ในส่วนของจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ขณะนี้บางคณะขาดหัวหน้าสาขาวิชา แต่ให้หัวหน้าภาควิชาอื่นรักษาการอยู่ และบางคณะก็ยังไม่ครบ มหาวิทยาลัยจึงยังส่งแบบฟอร์ม สมอ.07 ยังไม่ได้เพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ทราบว่า สมอ.มีกำหนดระยะเวลาในการส่งสิ้นสุดนานแค่ไหน

คำตอบ

การส่งแบบฟอร์ม สมอ.07 ข้อมูลควรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เพื่อ

การดำเนินการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานการศึกษา และให้ส่งเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

68.                        

หลักสูตรฉบับเดียวกัน เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ การเสนอหลักสูตรจำเป็นต้องจัดทำเป็น 2 เล่มหรือไม่ และนับเป็นกี่หลักสูตร

คำตอบ

จัดทำหลักสูตรเล่มเดียวเนื่องจากถือว่าเป็น 1 หลักสูตร แต่จัดการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ วัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน-เวลาราชการ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การจัดหาอาจารย์ประจำควรคำนึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อจะได้ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาได้เต็มที่และมีคุณภาพมาตรฐานบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร