โครงการการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี

เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

(download)

พิธีเปิด และชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

โดย  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์)

 

เอกสาร

การนำเสนอรูปแบบการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวี เลาหพันธ์ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอื้อพงศ์ จตุรธำรง

 

เอกสาร

การนำเสนอรูปแบบการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต

                         

เอกสาร

การนำเสนอรูปแบบการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร

 

เอกสาร

 

การนำเสนอรูปแบบการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ

 

เอกสาร

การนำเสนอบทเรียนจากการปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  พันธุ์แน่น   มหาวิทยาลัยเกริก  

 

เอกสาร

การนำเสนอบทเรียนจากการปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษา

โดย  นางสาวจินตนา  ชาญชัยศิลป์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

เอกสาร