กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

Thai Qualifications  Framework  for Higher Education (TQF)