แผนภูมิแสดงขั้นตอนTQF

เว็บไซด์ของสำนักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
 
ตัวอย่าง มคอ 2-มคอ7 สาขาคอมฯ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : แนวคิด นโยบายและแนวปฏิบัติ
โดย ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มคอ.01... มคอ.02.... มคอ.03... มคอ.04....มคอ.05.... มคอ.06