การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิสัยทัศน์ สกอ.   "สกอ.ขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชี้นำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ"
ค่านิยมร่วม สกอ. “ร่วมทีมทำงาน สร้างสรรค์องค์กร สอดคล้องเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นำประโยชน์ส่วนรวม"
PMQA2550

KM 2554

KMสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
PMQAหมวด 4 ปี 53 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัุดการภาครัฐ ปี 2553
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ปี 2553
PMQA สกอ. 2552
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สกอ. ปี 2552
PPT_PMQA2009
PMQA ระดับพื้นฐาน VDO โดย คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข
นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้-การจัดการความรู้ สกอ.
PMQAหมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
KM สกอ. ปี 2550
KM สกอ. ปี 2551
KM สกอ ปี 2552
KM2553
KMสำนักอำนวยการ
KMสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
KMสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
KMสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
KMสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์์อุดมศึกษา
KMสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
KMสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
KMสำนักนิติการ
KMสำนักติดตามและประเมินผล
KMสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
KMโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
KM สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
KMหน่วยตรวจสอบภายใน
KMกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกาศการประกวดกิจกรรม KM ของ สกอ.
ผลงานการประกวดเว็บไซด์ KM
ผลงาน Book Briefing
ผลงานบทความการส่งเสริมการจัดการความรู้
กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉิน
และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

   

 

จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้
Mail :Km@Mua.Go.Th
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counter
Free Counter